Adatvédelmi szabályzat

 1. A cég weboldalain illetve a különböző ügyekben az adatkezelés jogalapja: a ügyfél hozzájárulása. Az ingatlanközvetitői, hitelügyintézési és biztosításközvetitői megbízásásokban a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum és időpont, az ingatlan fényképfelvételei, az ingatlan adatai, továbbá az ügyfél által megadott egyéb személyes adatok.
  Az adatok törlésének határideje: a megbízási szerződés létrejötte által a személyes adatok – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 8. év december 31-e.
 2. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
  1. postai úton a 1223 Budapest, Babarózsa köz 3.
  2. e-mail útján az eniko.szekely@t-online.hu címen
 3. Röviden: az összes a megbízási szerződések folytán ügyfeleinkről tudomásunkra jutott információt bizalmasan kezeljük.
  Az ügyfeleinkről tudomásunkra jutott információkat csak a szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel, illetve továbbítjuk egyéb szolgáltatók felé: ingatlanközvetítés esetén a hírdetőportál, hitelek esetén a hitelszerződést kínáló bank, biztosítás esetén a biztosítást kínáló biztosító felé.
 4. Az adatkezeléshez való hozzájárulás módja: az Ügyfél a megbízási szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen fejezetben meghatározott célból és tartalommal.
  A megbízással az Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató technikai és tájékoztató elektronikus üzeneteket küldhet számára kizárólag az Ügyfél konkrét megbízásával kapcsolatosan.
 5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ingatlanközvetítői és/vagy hitelügyintézői megbízás teljesítése érdekében Szolgáltató jogosult lekérni a megbízás tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapját, illetve köteles a Szolgáltató kérésére az ingatlan helyrajzi számát megadni a szükséges ellenőrzés érdekében.
  Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 6. A Szolgáltató az Ügyfelek által átadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
  A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin nem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
  A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
 7. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Ügyfél személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Ügyfél hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvettadatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 8. A cég weboldala a látogatókról nem gyűjt semmilyen információt. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

  A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Ügyfél elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Ügyfél kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k:

 9. A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a fent leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. E körben az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megbízáson csak akkor tud a Szolgáltató dolgozni ha a Szolgáltató részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát, valamint mindazon adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő lebonyolításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

  A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 10. Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.
  Ügyfél kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
 11. Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Ügyfél kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 12. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.
  Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 13. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Amennyiben a Ügyfél Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
  Ügyfél a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 14. Webszerverüzemeltető és adatfeldolgozó:
  Domain Regisztráció Kft
  1063 Budapest Szinyei Merse u 10
  Cégjegyzékszám: 01-09-903212
  Adószám: 14035971-2-42